Tijdens de laatste Algemene Leden Vergadering (ALV) hebben wij een presentatie gehouden over de voortgang van het project Dienst Collectieve Energieprojecten (DICE) dat deze zomer van start is gegaan. Deze presentatie kunt u ook terugvinden op projectpagina op de website van het park. Graag brengen wij in deze nieuwsbrief u op de hoogte van de voortgang van het project.

Doel van het DICE-project is om te komen tot (collectieve) duurzame investeringen in het vastgoed en in de bedrijfsprocessen op Nieuw-Vennep Zuid. Vastgoedeigenaren investeren hiermee in de verbetering van de waarde van het vastgoed en vastgoedgebruikers kunnen op energiekosten besparen. Hiermee wordt voldaan aan bestaande en aangekondigde wettelijke verplichtingen op het gebied van energie besparen. De vereniging voldoet met dit project aan haar statutaire verplichting tot het houden van een periodieke milieuscan.

Energie Potentieel Scan uitgevoerd

Als eerste stap hebben wij in augustus 2021 een Energie Potentieel Scan uitgevoerd voor het gehele bedrijventerrein. Dit geeft een globaal beeld van het totale energieverbruik op het terrein en van de mogelijkheid om zelf duurzame energie op te wekken. Dit geeft het volgende beeld:

Deze scan laat zien dat op het niveau van het gehele park in belangrijke mate het geschatte energieverbruik ook duurzaam kan worden opgewekt door de bedrijven zelf onder een realistisch verdienmodel. Het project richt zich nu op het verder uitwerken van dit beeld en benutten van kansen om dat doel te bereiken.

Eerste verkenning met grootverbruikers van energie

Inmiddels hebben wij met een aantal grootverbruikers van energie een eerste verkenning uitgevoerd over de mogelijkheden om daadwerkelijk energie te besparen, zelf op te wekken en of er kansen zijn om energie te delen. Uit deze gesprekken en verder onderzoek blijkt dat er op Nieuw-Vennep Zuid kansen liggen voor het uitvoeren van collectieve duurzame energieprojecten.

Tijdens deze gesprekken kwam ook naar voren dat de huidige energieprijzen ons stimuleren om slimmer om te gaan met onze energie. Daarnaast blijkt dat door netcongestie het niet altijd mogelijk is om stroom geleverd te krijgen of de zelf opgewekte stroom terug te leveren aan het net. De verwachting is dat in de nabije toekomst dit vraagstuk groter zal worden.

Daarom onderzoeken we nu de mogelijkheden om een lokaal energiehandelsplatform op te richten. Het idee hierachter is om zelf opgewekte stroom rechtstreeks te kunnen verkopen en leveren aan andere ondernemers op het terrein. Op het terrein in Apeldoorn Noord, de andere pilot locatie van het DICE-project, is het begin gemaakt met een soortgelijk platform. De hier opgedane kennis kunnen zij delen met Nieuw-Vennep Zuid. We zullen daarom de consumptiepatronen van de lokale ondernemers in kaart brengen om het aanbod zo goed mogelijk af te stemmen met de vraag naar stroom.

Model voor duurzaam energiesysteem Nieuw-Vennep Zuid

Met de opgehaalde informatie zijn we begonnen aan het modeleren van een duurzaam energiesysteem voor het park. Dit energiesysteem willen we realiseren door 4 collectieve energieprojecten uit te voeren. Deze zijn als volgt:

  1. Energiebesparende maatregelen uitvoeren (ledverlichting, isolatie, warmtepompen en energiemonitoringsysteem);
  2. Duurzame productie van stroom met zonnepanelen op de bedrijfsdaken;
  3. Onderling delen van opgewekte stroom en warmteoverschot d.m.v. een handelsplatform;
  4. Opslag van lokaal opgewekte stroom (batterijen, waterstof, warmte).

In de loop van 2022 zal het DICE-project ook een monitoring tool opleveren, waarmee het mogelijk zal zijn om de voortgang van de initiatieven die lopen op het terrein, de behaalde energetische en financiële winsten en andere relevante informatie af te lezen uit een gebruiksvriendelijk dashboard.

Verder zijn we actief in gesprek met meerdere leveranciers en installateurs van zonnepanelen. Als we de inkoop van deze panelen met meerdere ondernemers samendoen zijn er aantrekkelijke staffelkortingen te behalen. Dit natuurlijk ten gunste van de business case.

Oproep tot kosteloze deelname aan energiescan van uw gebouw

Om het project nu verder op te schalen over het gehele bedrijventerrein en het proces te versnellen willen we graag een oproep doen aan de ondernemers van Nieuw-Vennep Zuid om contact met ons op te nemen voor een energieonderzoek. Tijdens dit onderzoek zal een energie-inventarisatie worden uitgevoerd van het pand, zullen we de energieverbruiken in kaart brengen en de mogelijkheden bekijken om zo goed mogelijk aan te sluiten bij lopende initiatieven. Het DICE-project ondersteunt deze activiteit, dus voor de ondernemers is het energieonderzoek kosteloos. Dit onderzoek op uw locatie zal weinig van uw tijd en aandacht in beslag nemen. Om het bezoek zo efficiënt mogelijk te laten verlopen verzoeken wij u ter voorbereiding uw energieverbruiksgegevens bij de hand te hebben. Wij zullen vanzelfsprekend vertrouwelijk omgaan met uw data.

U kunt ons ook machtigen om uw energiegegevens op te vragen bij uw energiebedrijf. Download deze machtigingsformulieren voor energieleverancier en netbeheerder en stuur deze ons toe.

U kunt daarnaast altijd contact met ons opnemen over energievraagstukken. Immers, ons doel is om samen met jullie het bedrijventerrein op een toekomstbestendige manier te verduurzamen.

Contactgegevens

Belcuk Baskan
Projectmanager DICE-organisatie
Email: baskan@ccsenergieadvies.nl
Mobiel: 06-82402563

(Voor het delen van uw energiegegevens en/of deelname aan de energiescan)

Ed Nieuwenhuizen
Procesbegeleider DICE Parkmanagementvereniging Nieuw-Vennep Zuid
Email: ehjnieuwenhuizen@gmail.com
Mobiel: 06-12506717

(Voor overige vragen over het duurzaamheidsproject)